Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

Grondwaterbeheer

ECW beheert de grondwatervergunningen voor geheel Agriport en is verantwoordelijk voor de monitoring van de effecten en de rapportage hiervan naar het bevoegd gezag (Provincie Noord-Holland).

ECW voert daarnaast in opdracht van de bedrijven onderzoek uit naar verbeteringen van de grondwatersystemen en ECW is verantwoordelijk voor de onderlinge positionering van systemen binnen het gebied zodanig dat deze elkaar zo min mogelijk negatief beïnvloeden.

grondwaters

De ondergrond biedt een bijna onuitputtelijke bron voor verdere verduurzaming van het gebied. Om deze mogelijkheid te benutten zijn echter lange en complexe vergunningprocedures vereist. De ontwikkelaar van Agriport en de ondernemers op Agriport hebben daarom gezamenlijk besloten deze vergunningen vooraf en voor het gehele gebied aan te vragen.
ECW beheert deze collectieve grondwatervergunning voor geheel Agriport. Op basis van deze vergunning kunnen de individuele bedrijven concessies krijgen voor het gebruik van grondwater.
De ondergrond wordt op Agriport gebruikt om regenwater in op te slaan, dit wordt Ondergrondse Hemelwaterberging(OHB) genoemd en om extra gietwater aan te trekken. Dit extra water is zout en wordt met behulp van een omgekeerde osmose installatie zoet gemaakt. De collectieve vergunning voorziet tevens in de mogelijkheid om warmte/koude-opslag (WKO) in de bodem te realiseren.

“ECW Netwerk BV beheert de collectieve grondwatervergunning voor heel Agriport”

Voor het verkrijgen van de collectieve vergunning is een MER-procedure doorlopen en wordt jaarlijks een monitoringsrapport gemaakt op basis van metingen. Nieuwe bedrijven op Agriport kunnen onder de collectieve vergunning ook gebruik maken van het grondwater.

In 2013-2014 is in opdracht van ECW door adviesbureau KWR een studie verricht naar de werking van de bestaande grondwatersystemen. Dit zijn:

  • – Ondergrondse Hemelwaterberging
  • – En grondwaterontrekking met omgekeerde osmose (ontzilting)

De conclusies en aanbevelingen van dit rapport hebben geleid tot een pilot OHB-project bij een van de bedrijven met extra monitoring waarin ECW tevens deelneemt. De resultaten van deze pilot dienen weer te leiden tot verdere verbetering van de huidige en toekomstige systemen op Agriport.